Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

5. Diepenbeek 2018-2024: Mobiliteit

woensdag 19 september 2018  Open Vld Diepenbeek

5. #VeiligOpWeg

 

De unieke strategische ligging van Diepenbeek is een uitzonderlijke troef van onze gemeente. De ontsluiting via de autosnelweg E313, de verschillende verbindingswegen, de spoorlijn Hasselt – Tongeren, het Albertkanaal, de verschillende fietsroutenetwerken en behorende fietspaden die onze gemeente doorkruisen, zorgen voor een uitstekende bereikbaarheid.

 

De vele Diepenbeekse verkeersassen brengen ook een aantal ongemakken met zich mee, zoals files en sluipverkeer tijdens de spitsuren. Open Vld wil deze problemen aanpakken door wegen te beperken voor enkel plaatselijk verkeer en door bij de bevoegde overheden aan te dringen op de realisatie van een omleidingsweg. We bevragen de bevolking over het ideale traject hiervan. Daarnaast willen wij ook de verschillende kleine (lokale) wegen ontlasten door het verkeer richting Hasselt maximaal via de autosnelweg of de Boudewijnlaan, mits ondertunneling van Lutselus centrum, te sturen. Hierdoor zal het centrum en de woonkernen van Diepenbeek autoluw worden.

 

Ook willen we een alternatief ontwikkelen voor mobiliteitsprojecten die vasthangen aan de komst van de Spartacustram. Ook hiervoor wil Open Vld bij de start van de nieuwe bestuursperiode samen gaan zitten met alle betrokkenen en belanghebbenden. Open Vld zal ook aandringen bij het Agentschap Wegen en Verkeer op het plaatsen van geluidsschermen langs de E313 en de N76 om de geluidsoverlast te beperken.

 

De blauwe zone in het centrum werd op initiatief van Open Vld gerealiseerd. Dit is een goed systeem, maar de parkeercapaciteit blijft een continu aandachtspunt. Daarom worden er bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd, o.a. in de Nanofstraat. Deze bijkomende parkeergelegenheid is niet enkel een noodzaak voor mensen die hun boodschappen doen in het centrum, maar ook om een vlotte aansluiting te garanderen met het openbaar vervoer (bus en trein).

 

Inzake verkeersveiligheid is Diepenbeek op de goede weg, we willen dan ook op de ingeslagen weg verdergaan: waar nodig zorgen kleinschalige verkeersingrepen en snelheidsbeperkingen voor een veiliger gevoel. Open Vld wil in alle wijken een opvallende aanduiding van het binnenrijden van de zone 50 (bebouwde kom). Op drukke straten kan dit gerealiseerd worden door een boog over de weg, bv. op de N2, ter hoogte van het kruispunt met N76 enerzijds en de Aldi/’t Russelt anderzijds.

 

Open Vld pleit verder voor veilige voetgangers – en fietsoversteekplaatsen, in het bijzonder aan moeilijke knooppunten en schoolomgevingen. Verder wil Open Vld ook blijven investeren in verkeerseducatie en veilige schoolomgevingen.

 

Diepenbeek heeft dus een stevige reputatie als fietsgemeente en wil die verder uitbouwen door ervoor te zorgen dat in Diepenbeek:

- elk kind veilig naar school kan fietsen

- evenementen makkelijk toegankelijk zijn voor fietsende bezoekers

- elke jonge Diepenbekenaar makkelijk toegang heeft tot een fiets, eventueel via VEDO

- de zwakke weggebruiker centraal staat bij de inrichting van de openbare ruimte.

 

Er is ook nog werk aan de winkel om het fietsen in het centrum veiliger en vlotter te maken. Kwaliteitsvolle fietspaden en fietssnelwegen zijn een must voor de Diepenbekenaars, alsook voor het fietstoerisme. Daarom moet er ook worden ingezet op voldoende fietsparkeermogelijkheden op strategische plaatsen, zoals station, scholen, winkels, centrums (Lutselus, Rooierheide, centrum,…) en culturele centra. We onderzoeken de mogelijkheid om de Blue Bikes van de NMBS aan te bieden aan het station van Diepenbeek en brengen hiermee het systeem van ‘gedeeld fietsen’ in de praktijk.

 

Voor nieuwe en vernieuwende mobiliteitsprojecten wil Open Vld maximaal gebruik maken van de aanwezige kennis bij de faculteit mobiliteitswetenschappen van de UHasselt. Er kunnen bijvoorbeeld wedstrijden worden uitgeschreven en de mobiliteitsambtenaar kan in samenwerking met de studenten mobiliteitswetenschappen een verkeerscirculatieplan opstellen.

 

Heeft u ook straffe ideeën? Stuur ons dan een mail op openvld.diepenbeek@outlook.com of bezoek ons op ons hoofdkwartier: Marktplein 23.  #Samen met u geven wij zo vorm aan het Diepenbeek van morgen!

← Terug naar het overzicht