Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

6. Diepenbeek 2018-2024: Bestuur en financiën

woensdag 19 september 2018  Open Vld Diepenbeek

6. #FinancieelGezond #BurgersBeslissenMee #GoedBestuurd

  

Gezonde en evenwichtige financiën vormen de ruggengraat van het gemeentelijke beleid en verdienen alle aandacht. Open Vld Diepenbeek wil blijven investeren binnen een gezond financieel klimaat en de gemeente als een ‘goede huisvader’ besturen.

 

Dit betekent dat elk nieuw investeringsproject voorafgegaan wordt door enerzijds een grondige analyse van de financiële consequenties en anderzijds een onderzoek naar het verkrijgen van mogelijke subsidies. Externe subsidiekanalen werden in het verleden te weinig benut waardoor heel wat middelen werden misgelopen. Er dient een hefboomeffect gecreëerd worden door de lokale middelen samen in te zetten met provinciale, Vlaamse en Europese steun. Verder wordt ook aan de andere gemeentelijke organen een duidelijk en verantwoord financieel beleid gevraagd. Tenslotte vergroten we onze financiële veerkracht om de uitdagingen op het vlak van onder meer pensioenlasten en bevolkingsgroei te kunnen opvangen.

 

Open Vld streeft naar minder belastingen. De aanvullende belasting op de personenbelasting bedraagt in onze gemeente vandaag 8%. Dit is hoger dan in onze buurgemeenten Hasselt (7,5%) en Genk (7%), maar lager dan in Bilzen (8,2%), Hoeselt (8,5%) en Kortessem (8,5%). Open Vld Diepenbeek wil de aanvullende personenbelasting laten dalen tot het niveau van 2009, tot 7,5%. Dat betekent gemiddeld 95 euro meer netto voor de Diepenbekenaar. De retributies voor onder meer het afleveren van attesten worden grondig geëvalueerd en waar mogelijk afgeschaft.

 

Om een belastingverlaging te realiseren, moet de gemeente zuiniger werken. Daarom schrapt de gemeente alle overbodige taken en houdt zich enkel bezig met haar kerntaken. Door een volgehouden digitalisering en een doorgedreven efficiëntie in de eigen werking kunnen de werkingskosten worden teruggebracht, mede dankzij het E-loket. Ook in de toekomst trekt Open Vld de kaart van een digitale dienstverlening en worden de mogelijkheden van de blockchain technologie binnen de lokale administratie onderzocht. Zo krijgt elk bedrijf de kans om de gemeente uit te dagen, indien het denkt bepaalde taken beter en goedkoper te kunnen uitvoeren. Als dat niet lukt, wordt het bedrijf niet uitbetaald; dat is nu eenmaal het risico van het ondernemen.

 

Tegelijkertijd moeten de burgers kunnen rekenen op goed uitgebouwde fysieke gemeentediensten. In het verlengde hiervan pleit Open Vld voor ruimere openingsuren, waarbij de dienst bevolking ook op zaterdagvoormiddag geopend is.

 

In de afgelopen jaren werd de opgebouwde schuld drastisch afgebouwd, van 23 naar 16 miljoen euro. Door de verkoop van kmo-gronden werden ook de schulden van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Diepenbeek volledig weggewerkt. Daarnaast werden de geboekte overschotten niet opgesoupeerd, waardoor ook de volgende bestuursploeg over voldoende financiële marge beschikt om haar eigen projecten te realiseren.

 

Daarnaast willen wij ook in Diepenbeek werken met een burgerbegroting. Op deze manier willen we de burgers échte inspraak geven, omdat u als burger de noden in uw wijk het beste kent. Deze begroting wordt jaarlijks door de burgers zélf opgesteld. Dit betekent dat de Diepenbekenaars beslissen welke domeinen extra financiële middelen krijgen. Concreet wordt aan de inwoners van Diepenbeek directe zeggenschap gegeven over de verdeling van 10% van het budget (2,8 miljoen euro). De burgerbegroting wordt vervolgens officieel goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Aan de basis van een financieel gezonde gemeente ligt een daadkrachtig bestuur. Het lokaal bestuur is tevens het eerste aanspreekpunt van de burger. Communicatie en dienstverlening zijn dan ook de kernwaarden van een goed bestuur. Een live-streaming van de maandelijkse gemeenteraadszittingen is anno 2018 geen overbodige luxe, het is zelfs een kostenefficiënte maatregel om het beleid dichter in de huiskamer te brengen.

 

De gemeentelijke website kreeg in mei 2017 een volledige make-over om zo haar burgers nog beter te dienen. Het gemeentelijk infoblad ‘teng Diepenbeek’ is een belangrijke bron van informatie, maar duidelijk toe aan een re-styling. De buurgemeenten tonen dat je met minder pagina’s en een moderne lay-out meer kan vertellen. Met een aantrekkelijk en beknopter info-magazine is de burger beter geïnformeerd en bespaart de gemeente kosten, een win-win dus.

 

Tegelijkertijd moeten de burgers kunnen rekenen op goed uitgebouwde fysieke gemeentediensten. In het verlengde hiervan pleit Open Vld voor ruimere openingsuren, waarbij de dienst bevolking ook op zaterdagvoormiddag geopend is.

 

De fusie tussen gemeente en OCMW is ondertussen een feit. Hiermee vervult Diepenbeek een voortrekkersrol in Vlaanderen. Door de integratie van de OCMW-administratie in de gemeentelijke diensten kon een belangrijke efficiëntiewinst worden geboekt. Het centraliseren van diensten leidt tot een efficiëntere dienstverlening en doet tevens het aantal verkeersbewegingen in het centrum afnemen.

 

Het historische gemeentehuis is een duidelijk herkenningspunt in het Centrum van Diepenbeek en vormt een plaats van ontmoeting. Het voldoet echter niet langer aan de moderne eisen van een energiezuinig gebouw en efficiënte dienstverlening aan de burgers. Bovendien is het moeilijk toegankelijk. Open Vld stelt voor om een nieuw Administratief Centrum te bouwen met een ruime parking op één van de nog beschikbare blauwe zones. De juiste locatie moet blijken uit het volgend bestuursplan voor Diepenbeek. Als gemeente ondertekenden we mee het provinciaal engagement voor een klimaatneutraal 2020. Open Vld Diepenbeek wil ook hier verder op inzetten door als gemeente op vlak van rationeel energieverbruik een voorbeeldrol te spelen. Daarin past een nieuw Administratief Centrum. In de toekomst kan het historisch gemeentehuis nog wel voorbehouden worden voor trouwplechtigheden en onderdak bieden aan de toeristische dienst.

 

Heeft u ook sterke ideeën? Stuur ons dan een mail op openvld.diepenbeek@outlook.com of bezoek ons op ons hoofdkwartier: Marktplein 23.  #Samen met u geven wij zo vorm aan het Diepenbeek van morgen!

 

 

← Terug naar het overzicht