Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Laattijdige betalingen door federale overheid verdubbelen door verkiezingen

maandag 22 december 2014 

In het eerste semester van 2014 werden er 59.830 facturen door de federale overheid niet tijdig betaald, goed voor een bedrag van 589,6 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele van heel 2013. Maar eind oktober 2014 waren er nog slechts 6.890 niet-tijdig betaalde facturen, goed voor een bedrag van 269,6 miljoen euro. De verdubbeling lijkt dus een tijdelijk fenomeen, veroorzaakt door een voorzichtigheidshalve blokkering van kredieten in de periode van "lopende zaken".

Lees meer →

Vermogensbelastingen zijn dubbele belastingen

zaterdag 20 december 2014 

Vandaag pleit de gouverneur van de NBB voor belastingen op vermogen. Hij slaat de bal compleet mis. Vermogen is immers gestold inkomen dat al belast werd. De federale minister van Economie pleit dan weer voor belastingen op vermogenswinsten. Dat maakt meer zin, ware het niet dat er al veel vermogens- en vermogenswinstbelastingen met hoge tarieven bestaan. Conclusie van de dag: het is hoog tijd dat er gewerkt wordt aan een robuste belastingshervorming. De tijd van ballonetjes oplaten is voorbij.

Lees meer →

Innovention! Outsmarting Barcelona.

vrijdag 19 december 2014 

De Barcelona-norm voor onderzoek & ontwikkeling wordt ook deze legislatuur niet gehaald. De ambitie blijft, maar ondertussen moet Vlaanderen meer intelligent gebruik maken van bestaande O&O, zoals slapende patenten en licenties. Er moet dus een omslag komen van innovatie naar "innoventie".

Lees meer →

Wordt “Vlaanderen in Actie” stilletjes afgevoerd?

vrijdag 19 december 2014 

Vlaanderen in Actie (ViA), het toekomstplan van de Vlaamse regering, was en is een ambitieus plan om van Vlaanderen een topregio te maken. Met die ambitie was en is nog steeds niets mis. Maar het plan heeft nooit aangeslagen, omdat het teveel zaken tegelijk wil doen. In de nieuwe begroting voor 2015 staat voorlopig dan ook niets ingeschreven.

Lees meer →

Verdeling Belgische klimaatdoelstelling laat op zich wachten

woensdag 17 december 2014 

De Europese klimaat- en energiedoelstellingen 2020 vormen nog steeds het onderwerp van gesprekken tussen de federale overheid en de gewesten. Deze gesprekken moeten uitmonden in een akkoord dat bepaalt wie welke inspanningen zal leveren.

Lees meer →

Vermogens- en vermogenswinstbelastingen in België

dinsdag 16 december 2014 

Vermogens en vermogenswinsten worden in ons land veelvuldig en zwaar belast met een roerende voorheffing, onroerende voorheffing, erfenisrechten, schenkingsrechten, verdeelrechten, belasting op de toegevoegde waarde, registratierechten, hypotheekrechten, personenbelasting of vennootschapsbelasting op huuropbrengsten, heffingen op kapitaal uit de 2de en 3de pensioenenpijler, beurstaksen, heffingen op speculatieve meerwaarden uit de verkoop van aandelen en woningen, en binnenkort ook een kaaimantaks. En inkomen uit arbeid wordt zelfs nog zwaarder belast. Een fiscale hervorming is dus nodig en aangekondigd. Laat ons als goed voornemen voor het nieuwe jaar 2015 samen een nieuw belastingssysteem ontwikkelen dat tegelijkertijd rechtvaardiger is en meer welvaart creëert.

Lees meer →

Strijd tegen fiscale fraude op internet: 2 miljoen euro in 5 maanden

maandag 15 december 2014 

Van december 2012 tot april 2013 werden 666 dossiers rond internet-handel gecontroleerd. De fiscus recupereerde 2.090.140 euro.

Lees meer →

Steunzones: Just do it.

dinsdag 9 december 2014 

De vele Limburgse werkzoekenden mogen niet het slachtoffer worden van de vertraging die ontstaan is door de verkiezingen. Het enige wat nog ontbreekt, is een overeenkomst tussen de federale regering en het Vlaamse Gewest, opdat de bedrijven in de "ontwrichte zones" gebruik kunnen maken van bijkomende lastenverlagingen in ruil voor het scheppen van banen.

Lees meer →

Vlaamse premies voor kennismanagers: onbekend maakt onbemind?

dinsdag 9 december 2014 

23 Vlaamse KMO’s ontvangen een Vlaamse premie voor de aanwerving van een kennismanager. De Limburgse KMO’s vinden voorlopig nauwelijks de weg. Daardoor is voorlopig slechts 460.000 euro of 4,6% van het beleidskrediet toegewezen. Maakt onbekend onbemind?

Lees meer →

Een fiscale hervorming zal "smart" zijn of ze zal niet zijn

dinsdag 2 december 2014 

Het is geen goed idee om een fiscale hervorming door te voeren in tijden van budgettaire stress en/of onder tijdsdruk. Dat neemt niet weg dat een fiscale hervorming in België meer dan wenselijk is. Een duurzame fiscale hervorming kan echter enkel slagen indien het belastingssysteem SMART is: Simpel, Matig, Aanvaard, Rechtvaardig en Terecht.

Lees meer →

LRM zorgt voor 27% nieuwe jobs

woensdag 26 november 2014 

Over de afgelopen vijf jaar zagen de LRM-bedrijven hun tewerkstelling stijgen met 27%, waarvan het overgrote deel in Limburg. Het toont het belang en de meerwaarde van een sterk verankerde Limburgse Reconversie Maatschappij.

Lees meer →

Helft bruggen Albertkanaal al verhoogd. Kwart bruggen via PPS in Vlaamse begroting.

zaterdag 22 november 2014  - Marino Keulen, Martine Taelman, Lode Vereeck 

Twintig jaar geleden besliste de Vlaamse regering om de vrije doorvaarthoogte onder de 63 bruggen van het Albertkanaal te verhogen van 7,00m tot 9,10m, om de doorvaart van schepen met vier lagen containers mogelijk maken. Vandaag is de helft gebouwd. Een kwart zou via PPS gerealiseerd worden, met alle budgettaire consequenties vandien.

Lees meer →

Lagere factuur voor hogere opleiding

donderdag 20 november 2014 

Deze blog is mijn persoonlijk standpunt; het verbindt geenszins mijn partij (Open Vld), noch mijn werkgever (Universiteit Hasselt). Als universiteitsprof stel ik de vraag wat ikzelf en mijn collega’s kunnen doen om de opleidingsfactuur voor onze studenten te beperken. De lijst maatregelen is niet exhaustief. En sommige maatregelen botsen wellicht met andere doelstellingen. Alle kritische bedenkingen en constructieve ideeën zijn dan ook welkom op lode.vereeck@uhasselt.be

Lees meer →

No tax shift without tax limit

zondag 16 november 2014 

Een bovengrens voor het overheidsbeslag is de basisvoorwaarde voor een rechtvaardige hervorming van het belastingssysteem.

Lees meer →

Absurd dat reglement senatoren verbiedt om vragen te stellen

zaterdag 15 november 2014 

De Senaat is hervormd tot een deelstatenkamer die de belangen van de deelstaten op federaal niveau behartigt. Toch wordt ze nog te vaak beschouwd als een federaal parlement dat zich niet te bemoeien heeft met de deelstaten.

Lees meer →

Gelijkheid als spelregel in de vrije markt

donderdag 6 november 2014 

De Franse goeroe-econoom Piketty is wereldwijd bekend voor zijn monumentale werk met de titel “Capital”, waarin hij de groeiende ongelijkheid in de wereld aanklaagt. Vormt de ongelijkheid een bedreiging voor onze toekomst en welvaart? En, zo ja, moeten er dan nieuwe regels komen in de economie?

Lees meer →

Tussen vraag en senaat staan wetten in de weg

donderdag 6 november 2014 

Om zijn parlementair werk naar behoren te kunnen vervullen, zou élke senator over alle nodige informatie, in het bijzonder over zijn eigen deelstaat, moeten kunnen beschikken. Dit stuit momenteel op (grond)wettelijke bezwaren. Maar waar een wil is, is een weg...

Lees meer →

DINA wordt minder populair en mogelijks betalend

vrijdag 31 oktober 2014 

De gratis DINA-abonnementen van De Lijn in ruil voor het inleveren van een nummerplaat verliezen steeds meer aan populariteit. Hoe ziet de toekomst eruit?

Lees meer →

"Drietrapsraket" lanceert jongeren, maar laat talent onbenut

woensdag 29 oktober 2014 

Eind oktober 2014 telde Vlaanderen 51.309 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, lanceerde de Vlaamse minister van Werk een “drietrapsraket” bestaande uit individuele beroepsopleidingen in de onderneming (IBO), werkinlevingen voor jongeren (WIJ!) en instapstages. Maar komt de raket wel van de grond? En zijn er voldoende jonge astronauten?

Lees meer →

Verlaagde BIV voor zelfgebouwde vliegtuigen

maandag 27 oktober 2014 

De verlaagde BIV voor zelfgebouwde vliegtuigen (61,50 euro) is een fiscale uitzonderingsmaatregel die werd goedgekeurd door het Vlaams parlement in juni 2011. Hoeveel hobbyisten maakten er tot nu toe gebruik van? En wat bracht deze verlaagde BIV op voor de Vlaamse regering?

Lees meer →