Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Tax shift: beter goed hervormen, dan veel verschuiven

woensdag 1 april 2015 

Op voorzet van de OESO worden drie mogelijke grondslagen voor een tax shift in België doorgelicht: consumptie, vervuiling en vermogens(winsten). Maar ons land heeft vooral nood aan een grondige fiscale hervorming die veel verder reikt dan een 'shift' en de druk verlicht. Met een eenheidstaks wordt het fiscaal stelsel in één klap veel eenvoudiger, rechtvaardiger en minder belastend. Een mogelijke tussenstap is de Zweedse duotaks.

Lees meer →

Arbeidsongevallen bij de Vlaamse overheid gestegen in 2013

maandag 30 maart 2015 

De stijgende trend in het aantal arbeidsongevallen bij de Vlaamse overheidsdiensten wijkt af van die in de privésector, waar het aantal arbeidsongevallen in 2013 met 4,2% daalde ten opzichte van het jaar voordien. Preventieve maatregelen dringen zich dan ook op.

Lees meer →

Steun Vlaamse auto-industrie stijgt sinds sluiting Ford Genk

vrijdag 20 maart 2015  - Guido Cloostermans  -  Het Belang van Limburg, pag. 20. 

De Vlaamse overheid heeft in de periode 2009-2014 in totaal 91,7 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd aan de Vlaamse voertuigenindustrie. Dat blijkt uit een berekening van economieprofessor en senator Lode Vereeck (Open Vld). “Al die steun heeft niet kunnen voorkomen dat Ford werd gesloten”, aldus Vereeck. “Tijd dus om het Vlaamse steunbeleid over een andere boeg te gooien.”

Lees meer →

Gemeenschapsdienst? Werk aan de winkel!

zaterdag 14 maart 2015 

Het federale kader voor de gemeenschapsdienst is er nog niet, laat staan een samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de gewesten. Werk aan de winkel!

Lees meer →

Schuld stijgt niet met 273 miljoen door aanpassing PPS-gevangenissen

zaterdag 7 maart 2015 

Door het schrappen van de winstdelingclausule bij herfinanciering in de PPS-overeenkomsten voor gevangenissen wordt de ESR-neutraliteit behouden en stijgt de Belgische overheidsschuld niet met 273 miljoen euro.

Lees meer →

Trek de stekker uit het VEB!

woensdag 4 maart 2015 

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) gaat zich alleen nog maar bezighouden met de aan- en verkoop van energie voor de Vlaamse overheidsinstellingen. Een belangrijke kapitaalsvermindering dringt zich dan ook op. Maar het VEB wil hier blijkbaar niet van weten. Vreemd, want het VEB heeft minder taken en financiert lopende overheidsuitgaven met geleend geld! Trek de stekker eruit!

Lees meer →

Studie "De (onder)financiering van Limburg"

zaterdag 28 februari 2015 

De studienota over de Limburgse (onder)financiering kan u downloaden op mijn blog.

Lees meer →

De onderfinanciering van Limburg

donderdag 26 februari 2015 

De federale en Vlaamse overheden zouden bij een billijke spreiding van de middelen voor hun decentrale diensten jaarlijks zo’n 2,74 miljard euro moeten besteden in Limburg. In werkelijkheid is het slechts 2,41 miljard euro. De structurele onderfinanciering van Limburg (326 miljoen euro of 12%) legt een zware hypotheek op de economische ontwikkeling en reconversie van de provincie. Daar verhelpt geen enkel Limburgplan aan. De oplossing ligt in correcte verdeelsleutels, een nieuwe politieke aanpak met de provincie als coördinator, administratieve decentralisatie, het behoud van een eigen economisch beleidsinstrumentarium en een jaarlijkse doorlichting door het Rekenhof.

Lees meer →

Budgettaire coördinatie in België

woensdag 21 januari 2015 

Naast structurele en conjuncturele oorzaken is er ook een procedurele reden, waarom de geconsolideerde Belgische begroting in 2014 kon afwijken van de vooropgestelde norm. Er worden in België namelijk geen “bindende” afspraken gemaakt tussen de gefedereerde entiteiten over de individuele begrotingsdoelstellingen die de gezamenlijke doelstelling binnen het Europese begrotingskader moeten waarmaken. Hier ligt een cruciale rol voor Overlegcomité en Senaat.

Lees meer →

De nieuwe DINA: 2 jaar 50% korting

vrijdag 16 januari 2015 

Reizigers die de nummerplaat van hun auto inruilen voor een abonnement van de Lijn krijgen voortaan twee jaar lang 50% korting op een jaarabonnement.

Lees meer →

Europa geeft federale overheid tot maart 2015 om PPS-contracten aan te passen

woensdag 24 december 2014 

Het federale niveau telt slechts enkele PPS-projecten, goed voor een investeringsvolume van 1,4 miljard euro. Vlaanderen daarentegen heeft er honderden, goed voor 14 miljard euro. In tegenstelling tot Vlaanderen probeert België de PPS-contracten aan te passen aan de vigerende Eurostat-regels.

Lees meer →

Laattijdige betalingen door federale overheid verdubbelen door verkiezingen

maandag 22 december 2014 

In het eerste semester van 2014 werden er 59.830 facturen door de federale overheid niet tijdig betaald, goed voor een bedrag van 589,6 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele van heel 2013. Maar eind oktober 2014 waren er nog slechts 6.890 niet-tijdig betaalde facturen, goed voor een bedrag van 269,6 miljoen euro. De verdubbeling lijkt dus een tijdelijk fenomeen, veroorzaakt door een voorzichtigheidshalve blokkering van kredieten in de periode van "lopende zaken".

Lees meer →

Vermogensbelastingen zijn dubbele belastingen

zaterdag 20 december 2014 

Vandaag pleit de gouverneur van de NBB voor belastingen op vermogen. Hij slaat de bal compleet mis. Vermogen is immers gestold inkomen dat al belast werd. De federale minister van Economie pleit dan weer voor belastingen op vermogenswinsten. Dat maakt meer zin, ware het niet dat er al veel vermogens- en vermogenswinstbelastingen met hoge tarieven bestaan. Conclusie van de dag: het is hoog tijd dat er gewerkt wordt aan een robuste belastingshervorming. De tijd van ballonetjes oplaten is voorbij.

Lees meer →

Innovention! Outsmarting Barcelona.

vrijdag 19 december 2014 

De Barcelona-norm voor onderzoek & ontwikkeling wordt ook deze legislatuur niet gehaald. De ambitie blijft, maar ondertussen moet Vlaanderen meer intelligent gebruik maken van bestaande O&O, zoals slapende patenten en licenties. Er moet dus een omslag komen van innovatie naar "innoventie".

Lees meer →

Wordt “Vlaanderen in Actie” stilletjes afgevoerd?

vrijdag 19 december 2014 

Vlaanderen in Actie (ViA), het toekomstplan van de Vlaamse regering, was en is een ambitieus plan om van Vlaanderen een topregio te maken. Met die ambitie was en is nog steeds niets mis. Maar het plan heeft nooit aangeslagen, omdat het teveel zaken tegelijk wil doen. In de nieuwe begroting voor 2015 staat voorlopig dan ook niets ingeschreven.

Lees meer →

Verdeling Belgische klimaatdoelstelling laat op zich wachten

woensdag 17 december 2014 

De Europese klimaat- en energiedoelstellingen 2020 vormen nog steeds het onderwerp van gesprekken tussen de federale overheid en de gewesten. Deze gesprekken moeten uitmonden in een akkoord dat bepaalt wie welke inspanningen zal leveren.

Lees meer →

Vermogens- en vermogenswinstbelastingen in België

dinsdag 16 december 2014 

Vermogens en vermogenswinsten worden in ons land veelvuldig en zwaar belast met een roerende voorheffing, onroerende voorheffing, erfenisrechten, schenkingsrechten, verdeelrechten, belasting op de toegevoegde waarde, registratierechten, hypotheekrechten, personenbelasting of vennootschapsbelasting op huuropbrengsten, heffingen op kapitaal uit de 2de en 3de pensioenenpijler, beurstaksen, heffingen op speculatieve meerwaarden uit de verkoop van aandelen en woningen, en binnenkort ook een kaaimantaks. En inkomen uit arbeid wordt zelfs nog zwaarder belast. Een fiscale hervorming is dus nodig en aangekondigd. Laat ons als goed voornemen voor het nieuwe jaar 2015 samen een nieuw belastingssysteem ontwikkelen dat tegelijkertijd rechtvaardiger is en meer welvaart creëert.

Lees meer →

Strijd tegen fiscale fraude op internet: 2 miljoen euro in 5 maanden

maandag 15 december 2014 

Van december 2012 tot april 2013 werden 666 dossiers rond internet-handel gecontroleerd. De fiscus recupereerde 2.090.140 euro.

Lees meer →

Steunzones: Just do it.

dinsdag 9 december 2014 

De vele Limburgse werkzoekenden mogen niet het slachtoffer worden van de vertraging die ontstaan is door de verkiezingen. Het enige wat nog ontbreekt, is een overeenkomst tussen de federale regering en het Vlaamse Gewest, opdat de bedrijven in de "ontwrichte zones" gebruik kunnen maken van bijkomende lastenverlagingen in ruil voor het scheppen van banen.

Lees meer →

Vlaamse premies voor kennismanagers: onbekend maakt onbemind?

dinsdag 9 december 2014 

23 Vlaamse KMO’s ontvangen een Vlaamse premie voor de aanwerving van een kennismanager. De Limburgse KMO’s vinden voorlopig nauwelijks de weg. Daardoor is voorlopig slechts 460.000 euro of 4,6% van het beleidskrediet toegewezen. Maakt onbekend onbemind?

Lees meer →