Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Elektrische wagen: voor- en nadelen

zaterdag 16 november 2013 

De elektrische auto is een relatief jonge technologie met voor- en nadelen. Maar hij is de enige hoop om de maatschappelijke legitimiteit van automobiliteit te herstellen.

Lees meer →

Wagenstilstand

vrijdag 15 november 2013 

11 november is het Wapenstilstand. Alle andere dagen van het jaar is het Wagenstilstand. In deze bijdrage sta ik stil bij de toekomst van de mobiliteit in Vlaanderen nadat de Vlaamse regering 33 quick wins en een milieueffectenrapport bekend maakte.

Lees meer →

Raad voor Vergunningsbetwistingen: wat we zelf doen, doen we trager

dinsdag 22 oktober 2013 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een valse start heeft genomen, wat op korte tijd geresulteerd heeft in een enorme dossierachterstand, met verstrekkende rechtsonzekerheid tot gevolg. De achterstand blijft ondertussen oplopen.

Lees meer →

ViA: Vlaanderen in Afwachting (van een nieuwe regering)

woensdag 16 oktober 2013 

De Vlaamse regering kent zichzelf grootste onderscheiding toe door te stellen dat 94% van de 337 projecten van Vlaanderen in Actie (ViA) op schema zitten. Dit is ronduit lachwekkend. De werkelijkheid staat dan ook vaak in schril contrast met de status van sommige projecten (gerealiseerd, op schema of vertraging).

Lees meer →

Hoger, lager? Over de btw-controverse

zaterdag 12 oktober 2013 

Twee diametraal tegengestelde voorstellen werden deze week gelanceerd om de economische groei en werkgelegenheid te bevorderen. De federale regering (behalve CD&V) stelde een verlaging van de btw op electriciteit voor (van 21 naar 6%); de Gentse econoom Peersman (en de N-VA) wil net een verhoging van de btw. Wie heeft het bij het rechte eind?

Lees meer →

De arrogantie van de macht

maandag 7 oktober 2013 

De kunst van het oppositie voeren bestaat erin om falend beleid bloot te leggen, zodat het na verloop van tijd wordt bijgestuurd. Een volksvertegenwoordiger oefent zijn controlerecht uit o.a. door schriftelijke vragen aan ministers. Soms worden hierdoor mistoestanden ontdekt, vaak blijkt er niets aan de hand. Het komt echter niet aan een minister toe om te bepalen wat een volksvertegenwoordiger al dan niet hoort te controleren. Anders dreigt de dictatuur van de uitvoerende macht

Lees meer →

De Vlaamse estafetteregering

woensdag 25 september 2013 

Minister-president Peeters zegt dat hij de ambitie heeft om de stok door te geven aan een volgende regering met Vlaanderen in een betere conditie dan in 2009. Dat is een terechte ambitie. Maar als dat echt de bedoeling is, dan heeft de Vlaamse regering in dit laatste werkjaar nog een lange weg te lopen...

Lees meer →

Waarom de Antwerpse drugsboete (voorlopig) niet zal werken

maandag 9 september 2013 

Antwerpen wil boetes van 75 euro uitschrijven voor het bezit van cannabis. Maar de huidige maatregel zal niet werken, zo leert een eenvoudig rekensommetje.

Lees meer →

Begrotingscontrole 2013: Vlaamse regering rekent zich rijk

woensdag 3 juli 2013 

Wat is de rode draad tussen Oosterweel, de onderwijshervorming en de Vlaamse begroting? Het antwoord is: een gebrek aan duidelijke keuzes en structurele ingrepen. De SERV spreekt ook over een Vlaamse Regering die de inspanningen doorschuift en over “een structureel ongezonde begroting”. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering zo opschept met haar begrotingsresultaten. De begrotingscontrole 2013 handhaaft ook de zelf bejubelde evenwichtsdoelstelling die behaald wordt door de gulle dotaties uit de Financieringswet, het nog gullere KBC-dividend van 8 procent, de opbouw van schulden en de opzet van bedenkelijke financiële constructies zoals de Aquafin-carrouselopgezet. Alles om de rekeningen te doen kloppen. Het is aan de volgende Vlaamse regering om het echte saneringswerk uit te voeren.

Lees meer →

Zoveelste ruzie in Vlaamse regering, ditmaal over de loonkosten.

woensdag 3 juli 2013 

De Vlaamse regering slaagt er in volle economische crisis niet meer in om de rangen gesloten te houden.

Lees meer →

Vraagsturing door gehandicapten werkt emanciperend

zaterdag 1 juni 2013 

De dienstverlening van de overheid wordt geplaagd door lange wachttijden, o.a. in de gehandicaptenzorg. Vraagsubsidies bieden een oplossing die ook de emanicpatie bevordert.

Lees meer →

Onaanvaardbare wachtlijsten voor gehandicapten

woensdag 22 mei 2013 

In een welvaartstaat zoals de onze zijn wachtlijsten voor de allerzwaksten volstrekt onaanvaardbaar. De graad van beschaving van een samenleving laat zich zelfs meten aan de manier waarin de allerzwaksten worden opgevangen. Het is onze plicht om er voor te zorgen dat elke mens, wat zijn beperkingen ook zijn, op een zo gelijkwaardig mogelijke manier aan de maatschappij kan deelnemen. Een dergelijke solidaire samenleving kost inderdaad geld. Veel geld! Er is ongeveer 350 tot 500 miljoen extra nodig om de 80.000 erkende Vlaamse gehandicapten bijkomend te ondersteunen. Die bijkomende financiële inspanning mag er ons echter niet van weerhouden om mensen met een handicap hun recht op een volwaardige maatschappelijke participatie te ontzeggen. Het totale budget moet dus fors omhoog, want het basisondersteuningsbudget mag geen aalmoes of miseriepremie zijn. Om dit te realiseren, moeten er uiteraard keuzes worden gemaakt. , … ook als die keuzes resulteren in het afschaffen van het derde VRT-net, het niet invoeren van een kindpremie, het afschaffen van het Vlaams Energiebedrijf of het niet betoelagen van een musical. Kiezen is nu eenmaal verliezen, maar als het gaat om fundamentele zaken ten koste van veel minder essentiële of zelfs volstrekt overbodige zaken, dan is die keuze wat mij betreft snel gemaakt.

Lees meer →

Illegale bouwwerken worden alsmaar sneller stilgelegd

vrijdag 3 mei 2013 

Het aantal processen-verbaal voor illegale bouwwerken is relatief stabiel gebleven. Maar het aantal stakingsbevelen neemt jaarlijks toe. Ongeveer de helft van de huidige processen-verbaal inzake bouwovertredingen betreft stopzettingsbevelen. Het toont aan dat de inspectiediensten alsmaar korter op de bal spelen. De laatste jaren worden ook minder dan 10% van de stakingsbevelen doorbroken. De hoogte van de administratieve geldboete is daar niet vreemd aan. Maar de overheid beboet alle betrokkenen op basis van een vermoeden van schuld, waarna diegenen die onterecht werden beboet het tegendeel moeten bewijzen. Dit is een niet te verantwoorden wijze van overheidshandelen.

Lees meer →

Vlaanderen in Actie: marketing en toekomst

dinsdag 30 april 2013 

ViA is een ambitieus plan om van Vlaanderen een topregio te maken. Met die ambitie is niets mis. Maar het plan slaat niet aan, omdat het teveel zaken tegelijk wil doen. De Vlaamse regering mikt nu op een doorstart met de benoeming van een nieuwe voorzitter, prof. Koenraad Debackere, en de inrichting van een nieuw Toekomstforum op dinsdag 30 april. Maar een nieuwe hoogmis met een nieuwe hogepriester zullen niet volstaan om ViA terug leven in te blazen. Daarvoor zijn er fundamentele bijsturingen nodig, zoals meer focus en één beeld dat de burger toont hoe de toekomst eruit ziet waartoe ViA ons wil leiden.

Lees meer →

In loving memory

donderdag 21 maart 2013 

21 maart 1973. Dag op dag veertig jaar geleden. Het is een zonnige dag. Het begin van de lente. Een jonge onderwijzer rijdt op woensdagnamiddag met 4 van zijn leerlingen in zijn grijze VW Kever van Antwerpen naar Brussel om er deel te nemen aan de Vlaamse zwemkampioenschappen.

Lees meer →

500 miljoen tekort? Geen verrassing

donderdag 17 januari 2013 

Een begroting indienen met een ogenschijnlijk evenwicht, maar een werkelijk tekort van 500 miljoen kan bezwaarlijk als "good practice" worden bestempeld.

Lees meer →

Aanstellingsprocedure voor gouverneur

donderdag 17 januari 2013 

Op de opmerking dat de benoeming van gouverneurs een politieke benoeming is, antwoordde de minister-president Peeters: “Maar waar haalt u het toch?”

Lees meer →

Een Bologna-hervorming van het secundair onderwijs

vrijdag 4 januari 2013 

De hervorming van ons hoger onderwijs is een goede vertrekbasis voor de hervorming van het secundair onderwijs.

Lees meer →

Gent-Brussel retour

zondag 16 december 2012 

Afscheidsspeech voor Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw (Groen), uitgesproken op 13 oktober 2012 in De Daktuin van het Vlaams Parlement. Filip Watteeuw wordt schepen in Gent. Als fractieleider wordt hij opgevolgd door Elisabeth Meuleman.

Lees meer →

Euro-crisis: Glazen bol? Gezond economisch verstand!

zaterdag 4 februari 2012 

Tien jaar geleden, op 30 januari 2002, gaf professor Lode Vereeck (UHasselt) een interview aan De Tijd waarin hij waarschuwde dat een gemeenschappelijke munt nefast kon zijn voor economisch minder presterende landen. De kans dat de eurozone vroeg of laat met dezelfde problemen te maken krijgt als Argentinië is zeer reëel, stelde hij toen al. Het gebruik van eenzelfde munt in landen die economisch sterk verschillen, ontneemt immers de mogelijkheid een crisis met monetaire maatregelen te lijf te gaan. Hieronder het interview, dat de voorspellende waarde van degelijke economische analyses eens te meer bevestigt.

Lees meer →