Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Blog

Open Vld wil een eenvoudig en verlaagd KMO-tarief in de vennootschapsbelasting

vrijdag 4 april 2014 

De KMO's zijn de motor van de Belgische economie. Zij zijn essentieel voor het concurrentievermogen en voor de werkgelegenheid. Om het ondernemerschap verder aan te moedigen, wil Open Vld dat KMO's kunnen kiezen voor een verlaagd vlak tarief van 25% vennootschapsbelasting.

Lees meer →

Open Vld wil een eenvoudige en permanente regeling voor liquidatieboni

vrijdag 4 april 2014 

De "overgangsregeling" voor liquidatieboni is een eenmalige maatregel waarbij bedrijven 10% liberatoire roerende voorheffing betalen op reserves die worden omgezet in eigen vermogen. Open Vld wil aan bedrijven de permanente mogelijkheid bieden om jaarlijks een deel van de belaste reserves of belaste winst te reserveren op een afzonderlijke passiefrekening. Hierop wordt 10% anticipatieve, liberatoire roerende voorheffing betaald door de vennootschap. Het Open Vld voorstel heeft tal van voordelen voor zowel bedrijven als overheid.

Lees meer →

Schulden Limburgse OCMW's ontploffen

donderdag 3 april 2014  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, pag. 1. 

De schulden van de Vlaamse OCMW's zijn in 2012 met 15,5% gestegen, tot bijna twee miljard euro. Maar de stijging is veruit het grootst in Limburg, met liefst 40% of 63 miljoen euro.

Lees meer →

Wat kon in de jaren '60, kan ook in de jaren '10

dinsdag 1 april 2014 

Het 5-5-5 groeiplan van Open Vld heeft als ambitie om 300.000 meer mensen aan het werk te krijgen tegen 2019. Daarvoor wil Open Vld 5 miljard lastenverlagingen op arbeid en 5 miljard meer koopkracht. We nemen hiervoor maatregelen vanaf dag 1, zonder extra belastingen die het effect teniet doen en dit zowel op federaal als Vlaams niveau. Om dat te realiseren, laten we de overheidsuitgaven nog stijgen met de gezondheidsindex. Dat is een doeltreffende en redelijke aanpak, die wel 5 jaar moet volgehouden worden.

Lees meer →

Vlaams Energiebedrijf is overbodig en dus pure verspilling van publieke middelen

maandag 3 maart 2014  - DRM/KNS  -  BELGA 

BRUSSEL 03/03 (BELGA) = "Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is een dure en volstrekt overbodige Vlaamse overheidsinstelling". Dat besluit Vlaams parlementslid Lode Vereeck (Open Vld) op basis van een reeks parlementaire vragen over het VEB. Volgens Vereeck kunnen de taken van het VEB perfect gedaan worden door bestaande instellingen, heeft het VEB zijn ambities fors moeten bijstellen en zit de overheidsinstelling op een berg geld (bijna 50 miljoen euro), maar doet het daar amper iets mee. De Open Vld'er concludeert: "Met het VEB wordt het PS-model in Vlaanderen door de N-VA in de praktijk gebracht".

Lees meer →

Een sociaal pact over snoei en groei

zaterdag 22 februari 2014 

Moeten er eerst jobs bijkomen zodat de fiscale druk omlaag kan, of moeten eerst de lasten omlaag om meer jobs te creëren? Groeien om te snoeien of snoeien om te groeien? Snoei is nodig voor endogene groei en exogene reële groei moet aangewend worden voor snoei. Daarover moeten de overheden, vakbonden en werkgevers een sociaal pact sluiten, zodat de werkgelegenheid wordt gemaximeerd.

Lees meer →

Verkiezingsstrijd is losgebarsten

zondag 9 februari 2014 

De kiezer wil verandering. Maar welke verandering? Een economische of een staatkundige? Het is het één of het ander. En de keuze is niet vrijblijvend. Want hoe groter de nationalistische partijen -> hoe forser de communautaire eisen -> hoe groter de kans dat PS in de federale regering zit omwille van de tweederde meerderheid -> hoe kleiner de kans op een economische en fiscale hervorming. Enkel een niet-nationalistische partij biedt dus perspectief.

Lees meer →

"Het Onevenwichtige Evenwicht" (2014)

zaterdag 21 december 2013 

De budgettaire toestand van Vlaanderen oogt gezond. Maar het begrotingsevenwicht verdoezelt enkele onevenwichten: wegvallende eenmalige maatregelen, ongedekte risico’s op meeruitgaven, gestegen schuld, maar vooral langere wachtlijsten zonder duidelijk perspectief. Het “onevenwichtige evenwicht” kan misschien een populair album van Suske en Wiske worden, maar als financiële non-fiction wordt het geen best-seller.

Lees meer →

De Lijn betaalt rekening van falend Limburgs NMBS-beleid

woensdag 4 december 2013 

De provincie Limburg is via het spoor zeer slecht ontsloten. In Noord-Limburg zijn spoorwegverbindingen zo goed als onbestaande. De lage frequentie en de vele stopplaatsen maakt treinen weinig attractief en geen valabel alternatief voor de auto. Het feit dat Limburg door de NMBS stiefmoederlijk wordt behandeld, is een oud zeer. Als de NMBS het laat afweten, dan kan men of de NMBS hervormen, of de Limburgse mobiliteit trachten te verbeteren via De Lijn. Zo is het Spartacus-project geboren waarin treinen vervangen werden door lightrails of sneltrams. De Lijn betaalt in Limburg dus de rekening van een falend NMBS-beleid.

Lees meer →

Een sociale btw-verlaging op elektriciteit

zaterdag 30 november 2013 

Een lagere elektriciteitsprijs dankzij een btw-verlaging is ‘asociaal’. Dat is de provocerende en contra-intuïtieve stelling van professor Geert Peersman. Blijft er niet meer geld over voor andere consumptie indien elektriciteit een kleiner deel van het loon opslorpt? Nee, zegt Peersman, want die redenering houdt geen rekening met de loonindexering. Het zou zelfs voor een daling van de koopkracht zorgen, omdat elektriciteit een groter gewicht in de indexkorf krijgt. Maar die redenering houdt dan weer geen rekening met de 'afgevlakte' gezondheidsindex.

Lees meer →

Elektrische auto: 10 maatregelen

zaterdag 16 november 2013 

Dit jaar zakte de verkoop van elektrische wagen volledig in elkaar. De afschaffing van de federale belastingvermindering was een voorname oorzaak. In de rest van Europa daarentegen zet de groei in de verkoop zich wel voort. Nu de federale overheid afhaakt, ligt de bal in het kamp van de gewesten om initiatieven te nemen om het gebruik van de elektrische wagen aantrekkelijker te maken. Zij moeten een goed uitgekiend pakket van fiscale, financiële, laadinfrastructurele, sensibiliserings- en verkeersmaatregelen treffen.

Lees meer →

Elektrische wagen: voor- en nadelen

zaterdag 16 november 2013 

De elektrische auto is een relatief jonge technologie met voor- en nadelen. Maar hij is de enige hoop om de maatschappelijke legitimiteit van automobiliteit te herstellen.

Lees meer →

Wagenstilstand

vrijdag 15 november 2013 

11 november is het Wapenstilstand. Alle andere dagen van het jaar is het Wagenstilstand. In deze bijdrage sta ik stil bij de toekomst van de mobiliteit in Vlaanderen nadat de Vlaamse regering 33 quick wins en een milieueffectenrapport bekend maakte.

Lees meer →

Raad voor Vergunningsbetwistingen: wat we zelf doen, doen we trager

dinsdag 22 oktober 2013 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een valse start heeft genomen, wat op korte tijd geresulteerd heeft in een enorme dossierachterstand, met verstrekkende rechtsonzekerheid tot gevolg. De achterstand blijft ondertussen oplopen.

Lees meer →

ViA: Vlaanderen in Afwachting (van een nieuwe regering)

woensdag 16 oktober 2013 

De Vlaamse regering kent zichzelf grootste onderscheiding toe door te stellen dat 94% van de 337 projecten van Vlaanderen in Actie (ViA) op schema zitten. Dit is ronduit lachwekkend. De werkelijkheid staat dan ook vaak in schril contrast met de status van sommige projecten (gerealiseerd, op schema of vertraging).

Lees meer →

Hoger, lager? Over de btw-controverse

zaterdag 12 oktober 2013 

Twee diametraal tegengestelde voorstellen werden deze week gelanceerd om de economische groei en werkgelegenheid te bevorderen. De federale regering (behalve CD&V) stelde een verlaging van de btw op electriciteit voor (van 21 naar 6%); de Gentse econoom Peersman (en de N-VA) wil net een verhoging van de btw. Wie heeft het bij het rechte eind?

Lees meer →

De arrogantie van de macht

maandag 7 oktober 2013 

De kunst van het oppositie voeren bestaat erin om falend beleid bloot te leggen, zodat het na verloop van tijd wordt bijgestuurd. Een volksvertegenwoordiger oefent zijn controlerecht uit o.a. door schriftelijke vragen aan ministers. Soms worden hierdoor mistoestanden ontdekt, vaak blijkt er niets aan de hand. Het komt echter niet aan een minister toe om te bepalen wat een volksvertegenwoordiger al dan niet hoort te controleren. Anders dreigt de dictatuur van de uitvoerende macht

Lees meer →

De Vlaamse estafetteregering

woensdag 25 september 2013 

Minister-president Peeters zegt dat hij de ambitie heeft om de stok door te geven aan een volgende regering met Vlaanderen in een betere conditie dan in 2009. Dat is een terechte ambitie. Maar als dat echt de bedoeling is, dan heeft de Vlaamse regering in dit laatste werkjaar nog een lange weg te lopen...

Lees meer →

Waarom de Antwerpse drugsboete (voorlopig) niet zal werken

maandag 9 september 2013 

Antwerpen wil boetes van 75 euro uitschrijven voor het bezit van cannabis. Maar de huidige maatregel zal niet werken, zo leert een eenvoudig rekensommetje.

Lees meer →

Begrotingscontrole 2013: Vlaamse regering rekent zich rijk

woensdag 3 juli 2013 

Wat is de rode draad tussen Oosterweel, de onderwijshervorming en de Vlaamse begroting? Het antwoord is: een gebrek aan duidelijke keuzes en structurele ingrepen. De SERV spreekt ook over een Vlaamse Regering die de inspanningen doorschuift en over “een structureel ongezonde begroting”. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering zo opschept met haar begrotingsresultaten. De begrotingscontrole 2013 handhaaft ook de zelf bejubelde evenwichtsdoelstelling die behaald wordt door de gulle dotaties uit de Financieringswet, het nog gullere KBC-dividend van 8 procent, de opbouw van schulden en de opzet van bedenkelijke financiële constructies zoals de Aquafin-carrouselopgezet. Alles om de rekeningen te doen kloppen. Het is aan de volgende Vlaamse regering om het echte saneringswerk uit te voeren.

Lees meer →