Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Standpunten

Helft bruggen Albertkanaal al verhoogd. Kwart bruggen via PPS in Vlaamse begroting.

zaterdag 22 november 2014  - Marino Keulen, Martine Taelman, Lode Vereeck 

Twintig jaar geleden besliste de Vlaamse regering om de vrije doorvaarthoogte onder de 63 bruggen van het Albertkanaal te verhogen van 7,00m tot 9,10m, om de doorvaart van schepen met vier lagen containers mogelijk maken. Vandaag is de helft gebouwd. Een kwart zou via PPS gerealiseerd worden, met alle budgettaire consequenties vandien.

Lees meer →

No tax shift without tax limit

zondag 16 november 2014 

Een bovengrens voor het overheidsbeslag is de basisvoorwaarde voor een rechtvaardige hervorming van het belastingssysteem.

Lees meer →

Absurd dat reglement senatoren verbiedt om vragen te stellen

zaterdag 15 november 2014 

De Senaat is hervormd tot een deelstatenkamer die de belangen van de deelstaten op federaal niveau behartigt. Toch wordt ze nog te vaak beschouwd als een federaal parlement dat zich niet te bemoeien heeft met de deelstaten.

Lees meer →

Gelijkheid als spelregel in de vrije markt

donderdag 6 november 2014 

De Franse goeroe-econoom Piketty is wereldwijd bekend voor zijn monumentale werk met de titel “Capital”, waarin hij de groeiende ongelijkheid in de wereld aanklaagt. Vormt de ongelijkheid een bedreiging voor onze toekomst en welvaart? En, zo ja, moeten er dan nieuwe regels komen in de economie?

Lees meer →

Tussen vraag en senaat staan wetten in de weg

donderdag 6 november 2014 

Om zijn parlementair werk naar behoren te kunnen vervullen, zou élke senator over alle nodige informatie, in het bijzonder over zijn eigen deelstaat, moeten kunnen beschikken. Dit stuit momenteel op (grond)wettelijke bezwaren. Maar waar een wil is, is een weg...

Lees meer →

"Drietrapsraket" lanceert jongeren, maar laat talent onbenut

woensdag 29 oktober 2014 

Eind oktober 2014 telde Vlaanderen 51.309 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, lanceerde de Vlaamse minister van Werk een “drietrapsraket” bestaande uit individuele beroepsopleidingen in de onderneming (IBO), werkinlevingen voor jongeren (WIJ!) en instapstages. Maar komt de raket wel van de grond? En zijn er voldoende jonge astronauten?

Lees meer →

Zweden versus Portugezen. Cijfers liegen nooit.

woensdag 22 oktober 2014 

De Zweedse coalitie van liberalen, Vlaams-nationalisten en christen-democraten wil vooral jobs creëren en geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Dat wil de Portugese oppositie van socialisten en groenen eigenlijk ook, maar zij vinden dat de werknemers de rekening betalen. Niet waar, zeggen de Zweden, de regering neemt vooral maatregelen voor de koopkracht. Wie heeft er gelijk?

Lees meer →

Hoge rentelasten op oude schuld hinderpaal voor investeringsbeleid

zondag 5 oktober 2014 

Moet de overheid besparen of investeren via schuldfinanciering? Dat is de brandende beleidsvraag voor onze regeringen, nu de economie dreigt te verzanden in een deflatie en liquiditeitsval. Het antwoord is - zoals steeds - genuanceerd: het hangt af van de impliciete rentevoet, d.w.z. de rentelasten op de historische schuld.

Lees meer →

Anti-deflatoir beleid: welke opties resten er?

dinsdag 30 september 2014 

Nu de economische groei lijkt stil te vallen, dreigt Europa in een deflatie te verzinken. Een depreciatie of devaluatie van de euro lijkt zowat de enige uitweg. Alle andere opties (begrotingstekorten, lagere rentevoet, groei van de geldhoeveelheid) zijn of niet meer mogelijk, of niet doeltreffend.

Lees meer →

Gratis en gratis is twee

dinsdag 23 september 2014 

Door het koppig vasthouden aan het gratis openbaar vervoer voor alle senioren is het hele gratis-beleid in diskrediet geraakt. De weerzin tegen het gratis-beleid is vandaag zo groot dat alles op de schop gaat. Nochtans is het ene gratis het andere niet. Er is een wezenlijk verschil tussen een “gratis deel voor allen” en “alles gratis voor een deel”.

Lees meer →

De glorierijke toekomst van de senaat

dinsdag 16 september 2014 

In een federaal land is het nuttig om een tweede kamer te hebben die de belangen van de deelstaten op het federale niveau behartigt. In een confederaal model is de senaat zelfs de belangrijkste assemblée waar de deelstaten overleggen wat ze samen doen en hoe ze samenwerken. Wat ook de toekomst van België, een glorierijke toekomst gloort voor de senaat. Maar...

Lees meer →

Opinie Andreas Tirez: Zonder zelfrijdende auto geen visie op mobiliteit

donderdag 4 september 2014  -  De Tijd. 

DE STELLING door Andreas Tirez (denktank Liberales) in De Tijd: "De vraag is niet óf de zelfrijdende auto er komt, maar wanneer. De komst van die revolutie dringt nog onvoldoende door bij de beleidsmakers."

Lees meer →

'Vlaamse regering maakt met asociale miserietaks scheidende mensen tientallen miljoenen euro armer'

donderdag 10 april 2014  - Lode Vereeck  -  Knack.be 

Een beschaafd land heft géén belasting op verarming, schrijft Lode Vereeck (Open VLD) over de Vlaamse 'miserietaks'. 'Deze Vlaamse regering heeft een laffe aanval ingezet op scheidende mensen. Haar 'warme samenleving' bezorgt vele mensen dan ook koude rillingen.'

Lees meer →

"Het Onevenwichtige Evenwicht" (2014)

zaterdag 21 december 2013 

De budgettaire toestand van Vlaanderen oogt gezond. Maar het begrotingsevenwicht verdoezelt enkele onevenwichten: wegvallende eenmalige maatregelen, ongedekte risico’s op meeruitgaven, gestegen schuld, maar vooral langere wachtlijsten zonder duidelijk perspectief. Het “onevenwichtige evenwicht” kan misschien een populair album van Suske en Wiske worden, maar als financiële non-fiction wordt het geen best-seller.

Lees meer →

De Lijn betaalt rekening van falend Limburgs NMBS-beleid

woensdag 4 december 2013 

De provincie Limburg is via het spoor zeer slecht ontsloten. In Noord-Limburg zijn spoorwegverbindingen zo goed als onbestaande. De lage frequentie en de vele stopplaatsen maakt treinen weinig attractief en geen valabel alternatief voor de auto. Het feit dat Limburg door de NMBS stiefmoederlijk wordt behandeld, is een oud zeer. Als de NMBS het laat afweten, dan kan men of de NMBS hervormen, of de Limburgse mobiliteit trachten te verbeteren via De Lijn. Zo is het Spartacus-project geboren waarin treinen vervangen werden door lightrails of sneltrams. De Lijn betaalt in Limburg dus de rekening van een falend NMBS-beleid.

Lees meer →

Elektrische auto: 10 maatregelen

zaterdag 16 november 2013 

Dit jaar zakte de verkoop van elektrische wagen volledig in elkaar. De afschaffing van de federale belastingvermindering was een voorname oorzaak. In de rest van Europa daarentegen zet de groei in de verkoop zich wel voort. Nu de federale overheid afhaakt, ligt de bal in het kamp van de gewesten om initiatieven te nemen om het gebruik van de elektrische wagen aantrekkelijker te maken. Zij moeten een goed uitgekiend pakket van fiscale, financiële, laadinfrastructurele, sensibiliserings- en verkeersmaatregelen treffen.

Lees meer →

Elektrische wagen: voor- en nadelen

zaterdag 16 november 2013 

De elektrische auto is een relatief jonge technologie met voor- en nadelen. Maar hij is de enige hoop om de maatschappelijke legitimiteit van automobiliteit te herstellen.

Lees meer →

De wankele toekomst van onze broze samenleving

woensdag 30 oktober 2013 

Ouders zorgen voor hun kinderen. En in onze samenleving zorgen beroepsactieven voor hun partner die het huishouden doet, maar ook via hun sociale bijdragen voor hun zieke, werkloze en oudere medemensen. Een solidaire samenleving kan deze ondersteuning slechts garanderen indien er voldoende beroepsactieve mensen aan het werk zijn die voldoende inkomen realiseren. Een gezonde maatschappij vereist dus een stevig beroepsactief fundament. Daar begint het schoentje te knellen.

Lees meer →

De Vlaamse estafetteregering

woensdag 25 september 2013 

Minister-president Peeters zegt dat hij de ambitie heeft om de stok door te geven aan een volgende regering met Vlaanderen in een betere conditie dan in 2009. Dat is een terechte ambitie. Maar als dat echt de bedoeling is, dan heeft de Vlaamse regering in dit laatste werkjaar nog een lange weg te lopen...

Lees meer →

Crowdfunding voor Vlaamse topsporters

maandag 15 juli 2013 

Het huidige Vlaamse topsportbeleid vertoont enkele grote hiaten. Zo komen sommige Vlaamse topsporters niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor een contract of subsidies. Topsport kost veel geld. Daarom moeten naast overheidsmiddelen ook private inkomsten worden aangeboord. De voordelen van een Vlaams crowdfunding-platform is dat het geen beslag legt op schaars belastinggeld, dat het brede publiek via kleine financiële bijdragen bij topsport wordt betrokken en dat de sportieve prestaties meer beloond zullen worden.

Lees meer →