Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Standpunten

Fiscaliteit van de toekomst: schaf de belastingbrief af

zondag 31 juli 2016 

Het idee om de belastingbrief af te schaffen leidt als vanzelf tot een nieuw belastingstelsel van bevrijdende bronbelastingen en een belastingvrije basisbijslag. Dat is een rechtvaardig systeem want iedereen is gelijk voor de wet, de fiscale druk is progressief en de tarieven zijn redelijk. Bovendien is het systeem innovatief, duidelijk, administratief eenvoudig en klaar voor de transactiegebaseerde economie van de toekomst.

Lees meer →

Coördinatie van het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, MIVB)

donderdag 19 mei 2016  - Karin Brouwers en Lode Vereeck 

De samenwerking tussen de openbare vervoersmaatschappijen kan fors verbeterd worden door de vervoersregie te scheiden van de uitvoering en te snoeien in het woud van overlegorganen.

Lees meer →

De tax shift ontleed

zaterdag 31 oktober 2015  - Yves Lambrix  -  Het Belang van Limburg, De Plus, pag. 6. 

De tax shift die de regering-Michel doorvoert, is historisch en slim tegelijk. Historisch omdat ze 7,4 miljard euro lasten op arbeid wegshift, waardoor er onder normale omstandigheden 80.000 extra jobs worden gecreëerd. Slim omdat de koopkracht van werkenden, steuntrekkers en gepensioneerden er niet op achteruit gaat.

Lees meer →

Vluchtelingencrisis legt vooral bestaande economische problemen bloot

donderdag 24 september 2015 

De Conventie van Genève en de financiering van onze sociale welvaartsstaat lijken op gespannen voet te staan. Door de toegang tot de sociale 'verzekeringen' te beperken, maar wel de toegang tot de volledige sociale 'rechten' te garanderen, wordt een tweedeling in onze maatschappij vermeden.

Lees meer →

Eén jaar nieuwe Senaat. Een persoonlijke evaluatie

donderdag 25 juni 2015 

De Belgische Senaat ligt vaak onder vuur. Tijd voor een persoonlijke evaluatie na één jaar werken in de nieuwe Senaat, die hervormd is tot een Kamer der Deelstaten. Wie daar tegen is, wil niet dat Vlaamse parlementsleden zich bemoeien met federale materies (o.a. grondwetswijzigingen en staatshervormingen) en/of wil niet dat het (con)federale België functioneert. Mijn oordeel is dat een Kamer der Deelstaten erg nuttig is, maar veel te duur.

Lees meer →

T-TIP: meer welvaart door vrijhandel, maar geen uitverkoop aan corporate America

donderdag 11 juni 2015  - Patrick Dewael, Lode Vereeck en Philippe de Backer 

Het wordt dringend tijd dat het maatschappelijk debat over T-TIP opnieuw over feiten en reële bezorgdheden gaat, en niet over fabels.

Lees meer →

Langer werken. Hoe doe je dat?

maandag 8 juni 2015  - Lode Vereeck, Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne  -  Visienota - Open Vld 

Langer werken. Hoe doe je dat? De stijgende levensverwachting maakt van langer werken een onontkoombare uitdaging voor de beleidsmakers. Werknemers langer aan de slag houden, lijkt een evidentie, maar makkelijk is het niet. In deze nota worden concrete voorstellen gedaan om alle werknemers, jong en oud, goesting te geven om langer door te werken.

Lees meer →

Razonabilidad es moralidad

woensdag 20 mei 2015  - Luk Van Biesen y Lode Vereeck 

El proyecto de ley belga afecta a los fondos buitres directamente. Esperemos que los diputados belgas se mantengan firmes y no sucumban a la presión y la mentira de los representantes de un grupo de capitalistas de casino inmorales.

Lees meer →

Redelijkheid is zedelijkheid

woensdag 20 mei 2015  - Luk Van Biesen en Lode Vereeck 

Het Belgische wetsvoorstel treft de aasgierfondsen recht in het hart. Hopelijk houden de Belgische kamerleden voet bij stuk en zwichten zij niet voor de druk en de leugens vanwege een groep immorele casinokapitalisten.

Lees meer →

Openbaar vervoer in de 21ste eeuw

dinsdag 12 mei 2015 

Collectief vervoer is geschikt voor de lange afstanden, individueel vervoer voor fijnmazige verplaatsingen. Geïndividualiseerd collectief vervoer (zoals de belbus) is een ‘contradictio in usu’. De toekomst is het gecollectiviseerd individueel vervoer (zoals elektrische zelfrijdende auto's).

Lees meer →

Tax shift: beter goed hervormen, dan veel verschuiven

woensdag 1 april 2015 

Op voorzet van de OESO worden drie mogelijke grondslagen voor een tax shift in België doorgelicht: consumptie, vervuiling en vermogens(winsten). Maar ons land heeft vooral nood aan een grondige fiscale hervorming die veel verder reikt dan een 'shift' en de druk verlicht. Met een eenheidstaks wordt het fiscaal stelsel in één klap veel eenvoudiger, rechtvaardiger en minder belastend. Een mogelijke tussenstap is de Zweedse duotaks.

Lees meer →

Arbeidsongevallen bij de Vlaamse overheid gestegen in 2013

maandag 30 maart 2015 

De stijgende trend in het aantal arbeidsongevallen bij de Vlaamse overheidsdiensten wijkt af van die in de privésector, waar het aantal arbeidsongevallen in 2013 met 4,2% daalde ten opzichte van het jaar voordien. Preventieve maatregelen dringen zich dan ook op.

Lees meer →

Steun Vlaamse auto-industrie stijgt sinds sluiting Ford Genk

vrijdag 20 maart 2015  - Guido Cloostermans  -  Het Belang van Limburg, pag. 20. 

De Vlaamse overheid heeft in de periode 2009-2014 in totaal 91,7 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd aan de Vlaamse voertuigenindustrie. Dat blijkt uit een berekening van economieprofessor en senator Lode Vereeck (Open Vld). “Al die steun heeft niet kunnen voorkomen dat Ford werd gesloten”, aldus Vereeck. “Tijd dus om het Vlaamse steunbeleid over een andere boeg te gooien.”

Lees meer →

Schuld stijgt niet met 273 miljoen door aanpassing PPS-gevangenissen

zaterdag 7 maart 2015 

Door het schrappen van de winstdelingclausule bij herfinanciering in de PPS-overeenkomsten voor gevangenissen wordt de ESR-neutraliteit behouden en stijgt de Belgische overheidsschuld niet met 273 miljoen euro.

Lees meer →

Trek de stekker uit het VEB!

woensdag 4 maart 2015 

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) gaat zich alleen nog maar bezighouden met de aan- en verkoop van energie voor de Vlaamse overheidsinstellingen. Een belangrijke kapitaalsvermindering dringt zich dan ook op. Maar het VEB wil hier blijkbaar niet van weten. Vreemd, want het VEB heeft minder taken en financiert lopende overheidsuitgaven met geleend geld! Trek de stekker eruit!

Lees meer →

Studie "De (onder)financiering van Limburg"

zaterdag 28 februari 2015 

De studienota over de Limburgse (onder)financiering kan u downloaden op mijn blog.

Lees meer →

De onderfinanciering van Limburg

donderdag 26 februari 2015 

De federale en Vlaamse overheden zouden bij een billijke spreiding van de middelen voor hun decentrale diensten jaarlijks zo’n 2,74 miljard euro moeten besteden in Limburg. In werkelijkheid is het slechts 2,41 miljard euro. De structurele onderfinanciering van Limburg (326 miljoen euro of 12%) legt een zware hypotheek op de economische ontwikkeling en reconversie van de provincie. Daar verhelpt geen enkel Limburgplan aan. De oplossing ligt in correcte verdeelsleutels, een nieuwe politieke aanpak met de provincie als coördinator, administratieve decentralisatie, het behoud van een eigen economisch beleidsinstrumentarium en een jaarlijkse doorlichting door het Rekenhof.

Lees meer →

Budgettaire coördinatie in België

woensdag 21 januari 2015 

Naast structurele en conjuncturele oorzaken is er ook een procedurele reden, waarom de geconsolideerde Belgische begroting in 2014 kon afwijken van de vooropgestelde norm. Er worden in België namelijk geen “bindende” afspraken gemaakt tussen de gefedereerde entiteiten over de individuele begrotingsdoelstellingen die de gezamenlijke doelstelling binnen het Europese begrotingskader moeten waarmaken. Hier ligt een cruciale rol voor Overlegcomité en Senaat.

Lees meer →

De nieuwe DINA: 2 jaar 50% korting

vrijdag 16 januari 2015 

Reizigers die de nummerplaat van hun auto inruilen voor een abonnement van de Lijn krijgen voortaan twee jaar lang 50% korting op een jaarabonnement.

Lees meer →

Europa geeft federale overheid tot maart 2015 om PPS-contracten aan te passen

woensdag 24 december 2014 

Het federale niveau telt slechts enkele PPS-projecten, goed voor een investeringsvolume van 1,4 miljard euro. Vlaanderen daarentegen heeft er honderden, goed voor 14 miljard euro. In tegenstelling tot Vlaanderen probeert België de PPS-contracten aan te passen aan de vigerende Eurostat-regels.

Lees meer →