Bezoek academische website Lode Vereeck Lode Vereeck

Standpunten

Zweden versus Portugezen. Cijfers liegen nooit.

woensdag 22 oktober 2014 

De Zweedse coalitie van liberalen, Vlaams-nationalisten en christen-democraten wil vooral jobs creëren en geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Dat wil de Portugese oppositie van socialisten en groenen eigenlijk ook, maar zij vinden dat de werknemers de rekening betalen. Niet waar, zeggen de Zweden, de regering neemt vooral maatregelen voor de koopkracht. Wie heeft er gelijk?

Lees meer →

Hoge rentelasten op oude schuld hinderpaal voor investeringsbeleid

zondag 5 oktober 2014 

Moet de overheid besparen of investeren via schuldfinanciering? Dat is de brandende beleidsvraag voor onze regeringen, nu de economie dreigt te verzanden in een deflatie en liquiditeitsval. Het antwoord is - zoals steeds - genuanceerd: het hangt af van de impliciete rentevoet, d.w.z. de rentelasten op de historische schuld.

Lees meer →

Anti-deflatoir beleid: welke opties resten er?

dinsdag 30 september 2014 

Nu de economische groei lijkt stil te vallen, dreigt Europa in een deflatie te verzinken. Een depreciatie of devaluatie van de euro lijkt zowat de enige uitweg. Alle andere opties (begrotingstekorten, lagere rentevoet, groei van de geldhoeveelheid) zijn of niet meer mogelijk, of niet doeltreffend.

Lees meer →

Gratis en gratis is twee

dinsdag 23 september 2014 

Door het koppig vasthouden aan het gratis openbaar vervoer voor alle senioren is het hele gratis-beleid in diskrediet geraakt. De weerzin tegen het gratis-beleid is vandaag zo groot dat alles op de schop gaat. Nochtans is het ene gratis het andere niet. Er is een wezenlijk verschil tussen een “gratis deel voor allen” en “alles gratis voor een deel”.

Lees meer →

De glorierijke toekomst van de senaat

dinsdag 16 september 2014 

In een federaal land is het nuttig om een tweede kamer te hebben die de belangen van de deelstaten op het federale niveau behartigt. In een confederaal model is de senaat zelfs de belangrijkste assemblée waar de deelstaten overleggen wat ze samen doen en hoe ze samenwerken. Wat ook de toekomst van België, een glorierijke toekomst gloort voor de senaat. Maar...

Lees meer →

Opinie Andreas Tirez: Zonder zelfrijdende auto geen visie op mobiliteit

donderdag 4 september 2014  -  De Tijd. 

DE STELLING door Andreas Tirez (denktank Liberales) in De Tijd: "De vraag is niet óf de zelfrijdende auto er komt, maar wanneer. De komst van die revolutie dringt nog onvoldoende door bij de beleidsmakers."

Lees meer →

'Vlaamse regering maakt met asociale miserietaks scheidende mensen tientallen miljoenen euro armer'

donderdag 10 april 2014  - Lode Vereeck  -  Knack.be 

Een beschaafd land heft géén belasting op verarming, schrijft Lode Vereeck (Open VLD) over de Vlaamse 'miserietaks'. 'Deze Vlaamse regering heeft een laffe aanval ingezet op scheidende mensen. Haar 'warme samenleving' bezorgt vele mensen dan ook koude rillingen.'

Lees meer →

"Het Onevenwichtige Evenwicht" (2014)

zaterdag 21 december 2013 

De budgettaire toestand van Vlaanderen oogt gezond. Maar het begrotingsevenwicht verdoezelt enkele onevenwichten: wegvallende eenmalige maatregelen, ongedekte risico’s op meeruitgaven, gestegen schuld, maar vooral langere wachtlijsten zonder duidelijk perspectief. Het “onevenwichtige evenwicht” kan misschien een populair album van Suske en Wiske worden, maar als financiële non-fiction wordt het geen best-seller.

Lees meer →

De Lijn betaalt rekening van falend Limburgs NMBS-beleid

woensdag 4 december 2013 

De provincie Limburg is via het spoor zeer slecht ontsloten. In Noord-Limburg zijn spoorwegverbindingen zo goed als onbestaande. De lage frequentie en de vele stopplaatsen maakt treinen weinig attractief en geen valabel alternatief voor de auto. Het feit dat Limburg door de NMBS stiefmoederlijk wordt behandeld, is een oud zeer. Als de NMBS het laat afweten, dan kan men of de NMBS hervormen, of de Limburgse mobiliteit trachten te verbeteren via De Lijn. Zo is het Spartacus-project geboren waarin treinen vervangen werden door lightrails of sneltrams. De Lijn betaalt in Limburg dus de rekening van een falend NMBS-beleid.

Lees meer →

Elektrische auto: 10 maatregelen

zaterdag 16 november 2013 

Dit jaar zakte de verkoop van elektrische wagen volledig in elkaar. De afschaffing van de federale belastingvermindering was een voorname oorzaak. In de rest van Europa daarentegen zet de groei in de verkoop zich wel voort. Nu de federale overheid afhaakt, ligt de bal in het kamp van de gewesten om initiatieven te nemen om het gebruik van de elektrische wagen aantrekkelijker te maken. Zij moeten een goed uitgekiend pakket van fiscale, financiële, laadinfrastructurele, sensibiliserings- en verkeersmaatregelen treffen.

Lees meer →

Elektrische wagen: voor- en nadelen

zaterdag 16 november 2013 

De elektrische auto is een relatief jonge technologie met voor- en nadelen. Maar hij is de enige hoop om de maatschappelijke legitimiteit van automobiliteit te herstellen.

Lees meer →

De wankele toekomst van onze broze samenleving

woensdag 30 oktober 2013 

Ouders zorgen voor hun kinderen. En in onze samenleving zorgen beroepsactieven voor hun partner die het huishouden doet, maar ook via hun sociale bijdragen voor hun zieke, werkloze en oudere medemensen. Een solidaire samenleving kan deze ondersteuning slechts garanderen indien er voldoende beroepsactieve mensen aan het werk zijn die voldoende inkomen realiseren. Een gezonde maatschappij vereist dus een stevig beroepsactief fundament. Daar begint het schoentje te knellen.

Lees meer →

De Vlaamse estafetteregering

woensdag 25 september 2013 

Minister-president Peeters zegt dat hij de ambitie heeft om de stok door te geven aan een volgende regering met Vlaanderen in een betere conditie dan in 2009. Dat is een terechte ambitie. Maar als dat echt de bedoeling is, dan heeft de Vlaamse regering in dit laatste werkjaar nog een lange weg te lopen...

Lees meer →

Crowdfunding voor Vlaamse topsporters

maandag 15 juli 2013 

Het huidige Vlaamse topsportbeleid vertoont enkele grote hiaten. Zo komen sommige Vlaamse topsporters niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor een contract of subsidies. Topsport kost veel geld. Daarom moeten naast overheidsmiddelen ook private inkomsten worden aangeboord. De voordelen van een Vlaams crowdfunding-platform is dat het geen beslag legt op schaars belastinggeld, dat het brede publiek via kleine financiële bijdragen bij topsport wordt betrokken en dat de sportieve prestaties meer beloond zullen worden.

Lees meer →

Begrotingscontrole 2013: Vlaamse regering rekent zich rijk

woensdag 3 juli 2013 

Wat is de rode draad tussen Oosterweel, de onderwijshervorming en de Vlaamse begroting? Het antwoord is: een gebrek aan duidelijke keuzes en structurele ingrepen. De SERV spreekt ook over een Vlaamse Regering die de inspanningen doorschuift en over “een structureel ongezonde begroting”. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering zo opschept met haar begrotingsresultaten. De begrotingscontrole 2013 handhaaft ook de zelf bejubelde evenwichtsdoelstelling die behaald wordt door de gulle dotaties uit de Financieringswet, het nog gullere KBC-dividend van 8 procent, de opbouw van schulden en de opzet van bedenkelijke financiële constructies zoals de Aquafin-carrouselopgezet. Alles om de rekeningen te doen kloppen. Het is aan de volgende Vlaamse regering om het echte saneringswerk uit te voeren.

Lees meer →

Hervorming van onroerende voorheffing: van belasting op fictieve huur naar sturende eco-taks

vrijdag 28 juni 2013 

Sinds 1991 int Vlaanderen de onroerende voorheffing nog steeds op basis van het volkomen achterhaalde (federaal) kadastraal inkomen. Wat we zelf doen, doen we dus hetzelfde. Het is onrechtvaardig dat mensen die voor hun eigen huisvesting instaan ieder jaar opnieuw via de onroerende voorheffing dubbel belast worden. Daarom moet de onroerende voorheffing voor de eerste eigen woning worden afgeschaft of op zijn minst drastisch verminderd. Indien hiervoor geen budgettaire ruimte of politieke wil bestaat, is het nodig om de belastingsgrondslag te wijzigen. De onroerende voorheffing moet dan worden omgevormd van een algemene belasting op de fictieve huurwaarde naar een sturende eco-taks. Daartoe moet het kadastraal inkomen als belastingsgrondslag worden vervangen door een combinate van enerzijds de graad van energiezuinigheid van een woning en anderzijds de graad van zuinig ruimtegebruik.

Lees meer →

Vraagsturing door gehandicapten werkt emanciperend

zaterdag 1 juni 2013 

De dienstverlening van de overheid wordt geplaagd door lange wachttijden, o.a. in de gehandicaptenzorg. Vraagsubsidies bieden een oplossing die ook de emanicpatie bevordert.

Lees meer →

Wachtlijst gehandicaptenzorg blijft onaanvaardbaar lang

donderdag 4 april 2013 

Op 18 maart 2012, de 1ste Dag van de Zorg, werd heftig geprotesteerd tegen de ellenlange wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. En terecht. Op dat ogenblik waren immers meer dan 22.055 personen met een handicap geregistreerd op een wachtlijst, een nooit gezien aantal. Omdat het aantal beschikbare plaatsen volstrekt ontoereikend bleef, kwamen al te veel wachtenden in een uitzichtloze situatie terecht. 18 maart 2012 leek dan ook eerder een Dag zonder Zorg.

Lees meer →

Confederalisme? Latfederalisme!

vrijdag 4 januari 2013 

Als bijdrage tot het publieke debat bespreek ik in dit Standpunt (1) het begrip, (2) de historische voorbeelden, (3) de argumenten, (4) de scenario’s, (5) de praktijk, (6) de voor- en tegenstanders en (7) de essentie van het confederalisme. De institutionele hervorming van België is geen doel op zich, maar een middel om terug een coherent en daadkrachtig beleid te voeren.

Lees meer →

Confederalisme in 10 praktische vragen

vrijdag 4 januari 2013 

1) Welke bevoegdheden blijven nog federaal, dus Belgisch? 2) Blijft er solidariteit bestaan tussen de deelstaten? 3) Wie betaalt de Belgische schuld af? 4) Hoe wordt de federale staat gefinancierd? 5) Blijft er een Belgisch parlement bestaan? 6) Blijft er een Belgische regering bestaan? 7) Blijft de Belgische grondwet bestaan? 8) Blijft er een gemeenschappelijke hoofdstad? 9) Wat gebeurt er met de Duitstalige Gemeenschap? 10) Is een Belgische confederale staat realistisch?

Lees meer →